Dostępność

Wstęp Deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia zwiększające status dostępności

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości czcionki na stronie
  • podświetlane linki

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirela Filipiak przez skrzynkę kontaktową biuro@dpsorzesze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322215362. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu składa się z trzech budynków: budynek główny, budynek terapii zajęciowej i budynek hostelowy.

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia dostosowane do wjazdu osób poruszających się na wózkach oraz czwarte techniczne. Wejście główne – bezprogowe, wejście od strony ogrodu – schody z poręczami oraz pochylnią dostosowaną do samodzielnego dojazdu do budynku. Wejście od strony podwórka – wyposażone jest w najazdu do stopnia. W budynku głównym znajduje się winda osobowa. Dla niepełnosprawnych dostępne są wszystkie pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach budynku. Przed budynkiem głównym znajduje się parking, z którego można bez barier (bezprogowo) dostać się do Domu Pomocy Społecznej. Sekretariat znajduje się na wprost wejścia głównego. Części budynku, w których znajdują się zespoły mieszkalne w korytarzach wyposażone są w poręcze.

Budynek terapii zajęciowej – parterowy, do którego prowadzą dwa wejścia. Jedno główne – bezprogowe oraz drugie ze schodami i poręczami.

Wszystkie budynki Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach. Wyjątkiem jest Zespół Hostelowy, gdzie do wejścia prowadzą schody z poręczą. 

Wszystkie łazienki dostosowane są do osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich budynków Domu Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu nie ma pętli indukcyjnych.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.